உற்பத்தி உபகரணங்கள்

ஊசி மருந்து இயந்திரம், பொதி இயந்திரம்