தயாரிப்பு பயன்பாடு

வாய்வழி பராமரிப்பு, பற்களின் இடைவெளி சுத்தமாக இருக்கும்.